header-2

Seguim assegurant compromís

Arç cooperativa

Valors cooperatius
Arç som una corredoria d’assegurances, amb més de 30 anys d’experiència, especialitzada en el sector de l’economia social i solidària, el món associatiu i les energies renovables. Apostem per la gestió integral d’assegurances ètiques i solidàries a través dels serveis de consultoria i corredoria, així com la comercialització. Els principis que inspiren la gestió de la nostra cooperativa són el mutualisme, l’equitat i la transparència.
Innovació
Malgrat que la gestió d’assegurances sembli un àmbit allunyat dels principis d’autogestió i democràcia, Arç s’ha dedicat durant trenta anys a unir aquests serveis de previsió de riscos amb el foment d’una societat més justa i d’una economia solidària. Per això ha impulsat l’assegurança ètica i solidària, un nou concepte d’assegurança que pretén retornar al mercat assegurador la pràctica ètica i solidària, pròpia del mutualisme original. Arç som la primera corredoria d’assegurances d’Europa que disposa de la certificació EthSI (Ethical and Solidarity Based Insurance). És un segell europeu de qualitat de la gestió ètica i solidària per a empreses asseguradores atorgat per l’Observatori de les finances ètiques, que mesura aspectes com la responsabilitat social i ambiental i les inversions ètiques. Per a nosaltres, l’assegurança ètica i solidària reporta uns beneficis socials que cal fer aflorar i introdueix en el mercat assegurador les pràctiques pròpies de la banca ètica

ethsi-cercle-170

Els criteris avaluats pel segell són, entre altres: 

 • La responsabilitat social,
 • La inversió socialment responsable,
 • El mutualisme,
 • La transparència,
 • La vinculació a l’economia social.

www.etshi.net

Transparència
Amb la voluntat de situar les necessitats de les persones en el centre de la nostra activitat, hem creat una organització socialment responsable, tant amb els col·lectius directament vinculats amb la nostra activitat (clients, socis, treballadors, proveïdors, etc.), com amb l’entorn social i natural.

Arç vetllem per la transparència i posem a l’abast dels nostres clients el Balanç Social de la Xarxa d’Economia Solidària (XES), un document que descriu i mesura les aportacions socials, laborals, professionals i ecològiques fetes per la nostra organització al llarg del darrer exercici.

Intercooperació

El Grup Ecos

Arç formem part del grup cooperatiu ECOS. Aquest grup, nascut el setembre de 2011, està integrat per catorze entitats i té l’objectiu de convertir-se en un referent de l’Economia social i solidària a Catalunya en l’àmbit de la prestació de serveis.
elgrupecos_logo_ecos
Arç treballa, conjuntament amb Celobert, Calidoscoop, Coop de mà, ETCS, IACTA, L’Apòstrof, LabCoop, Opcions de Consum Responsable, NusosSostre Cívic i Trèvol, per millorar la nostra viabilitat socioempresarial i per crear Mercat social, és a dir, crear una xarxa d’intercanvis entre empreses de l’Economia social i solidària i consumidors i estalviadors responsables, per cobrir les necessitats dels participants.

CAES

Arç, serveis integrals d’assegurances hem constituït, juntament amb la corredoria Seryes, el projecte CAES, que ofereix assegurances ètiques i solidàries a tot l’estat espanyol. A través de CAES, oferim assegurances amb preus i valors cooperatius. Les dues corredories disposem del segell Ethsi (Ethical Solidarity Based Insurance), la certificació europea de qualitat de gestió ètica i solidària per a empreses asseguradores. www.caes.coop

Acords amb col·lectius

Arç ha establert una seixantena d’acords d’intercooperació i convenis de col·laboració amb entitats i col·lectius de l’economia social i solidària i el món associatiu. Aquests acords responen a l’estratègia de crear xarxes amb entitats de l’Economia social i solidaria, i serveixen per oferir-los avantatges en la contractació d’assegurances per mitjà de la compra col·lectiva, així com serveis personalitzats de consultoria. L’oferta de productes asseguradors certificats com a assegurances ètiques i solidàries és un element clau en el desenvolupament d’aquests acords. Durant l’any 2014 s’han signat quatre acords, que palesen la contínua expansió del projecte i la tasca de consolidació de l’economia solidària.

Arç ha establert una seixantena d’acords amb diferents actors de l’economia social, l’associacionisme, les finances ètiques, l’educació i la cultura. Aquests acords responen a l’estratègia de crear xarxes amb entitats de l’Economia social i solidaria, i serveixen per oferir-los avantatges en la contractació d’assegurances per mitjà de la compra col·lectiva, així com serveis personalitzats de consultoria. L’oferta de productes asseguradors certificats com a assegurances ètiques i solidàries és un element clau en el desenvolupament d’aquests acords. L’any 2016 hem sumat diversos acords, que palesen la contínua expansió del projecte i la tasca de consolidació de l’economia solidària.

En el marc dels acords de col·laboració, Arç Cooperativa ha aportat prop de 85.000 € per al desenvolupament i la consolidació dels col·lectius.

Participació comunitària
L’àmbit de la participació comunitària i la intercooperació són els principals vehicles de transformació col·lectiva que desplega Arç Cooperativa. En aquest sentit són diverses les organitzacions en les quals Arç Cooperativa manté una particpació activa:

 • CAES, cooperación para el aseguramiento ético y solidario
 • Coop57, serveis financers ètics i solidaris
 • Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC)
 • FETS, Finances Ètiques i Solidàries
 • FIARE, banca ètica
 • Triodos Bank, NVSE
 • Xarxa d’Economia Solidària (XES)

Des dels mateixos principis, Arç Cooperativa ha participat de la posada en marxa de dos nous projectes cooperatius:

 • MésOpcions de Consum Responsable, cooperativa que promou eines de consum responsable i que és producte del desenvolupament de l’antiga cooperativa Arç Intercooperació Econòmica.
 • Fem Escala, cooperativa de serveis intergrals per a comunitats veïnals i altres serveis immobiliaris amb criteris de sostenibilitat social i ambiental.

L’estimació de temps voluntari que cada persona de la cooperativa ha dedicat als àmbits de intercooperació és, aproximadament, de l’1,04% de la jornada laboral. Les aportacions econòmiques destinades a entitats i moviments de l’economia social i solidària han estat, durant el 2016, de 47.136 euros.

Arç en xifres
2000 Arç gestionem els programes d’assegurances de més de 2.000 cooperatives, altres empreses, entitats d’iniciativa social, ONG i associacions diverses.
190000persones confien les seves assegurances en la nostra cooperativa
4500Pòlisses gestionades amb criteris ètics i solidaris. En conjunt, tenim una seixantena de convenis de col·laboració amb col·lectius de l’economia social solidària i el món associatiu
Save

Eix social

Els socis i sòcies de treball
Arç cooperativa és una organització integrada per dotze dones i cinc homes. Aquestes disset persones es divideixen en treballadores sòcies i no sòcies.

 • Treballadores sòcies: 13, de les quals vuit dones i cinc homes
 • Treballadores no sòcies: 4, totes dones

S’organitzen en àrees integrades, que funcionen com a grups de treball independents i autogestionats, i es coordinen a través del comitè de direcció.

Estructura laboral i democràcia
A desembre del 2016, el 77%  de les persones treballadores de les cooperatives són sòcies de treball. El grau de cooperativització és, doncs, alt. El 82% de les persones que integrem Arç hem participat en l’elaboració i l’aprovació del pla de Gestió i del Pressupost Anual. estructura-laboral-i-democracia_2016
Igualtat de gènere
El 70% de l’equip d’Arç Cooperativa són dones. D’aquest percentatge, el 64% ha participat dels òrgans de govern i en càrrecs de direcció. igualtat-de-genere_2016
Banda salarial
La banda salarial és la relació entre el sou més alt i el més baix. Aquesta relació no pot ser superior a 3 (el sou més elevat és tres vegades el sou més petit). A 31 de desembre de 2016 ens trobem a 2,18. bandasalarial_2016
Satisfacció laboral
Com cada any, les persones treballadores d’Arç hem valorat el grau de satisfacció laboral per mitjà d’un qüestionari. Progressem, amb constància, per garantir que ens sentim satisfetes de treballar en la nostra cooperativa. satisfaccio-laboral_2016 Entre els aspectes més ben valorats destaca el grau d’estabilitat que la cooperativa proporciona (8,6), la possibilitat de conciliació (8,1) la disposició d’eines i d’un equip adequat (8,4) i el grau d’autonomia per organitzar-se la feina.

Els indicadors que han rebut la valoració més baixa són les condicions de l’entorn (6) i les formes de resolució de conflictes a l’organització i qualitat de lideratge (6,4).

Compra i inversió ètica
Durant l’exercici de 2016, tot el capital d’inversions i participacions ha estat relacionat amb:

 • Instruments financers de banca ètica o cooperativa (Avalis, Coop57, FIARE o Triodos Bank),
 • Cooperatives de primer segon grau (Aposta, Fem Escala, Grup ECOS, Opcions de Consum Responsable)
 • Altres projectes d’interès social o ambiental (Ona Solar del Carmel)
Compra ètico-social
El 2016, el volum de compres dins el mercat social ha augmentat fins al 39%. El 54% dels nostres proveïdors hi pertanyen. compra-etico-social_2016
Qualitat professional
El resultat de l’enquesta de qualitat professional, feta als clients d’Arç que tenen una assegurança contractada, revela una valoració notablement positiva del servei ofert per la cooperativa i lleugerament més alta que en els darrers exercicis. Un dels paràmetres més ben valorats és l’atenció rebuda, que rep una puntuació mitjana de 9,2 sobre 10. La claredat i transparència de l’oferta, amb 8,9, i qualitat del servei amb 8,9 també, són altres indicadors que confirmen que l’aposta pels valors i preus cooperatius dóna una resposta molt satisfactòra a les necessitats de les persones consumidores.

calidad-profesional_2016

Aquesta resposta ens anima a seguir oferint un tracte personalitzat, i buscar les ofertes més econòmiques i ajustades al perfil dels clients.

Compromís social
Durant el 2016 s’han concretat una desena de nous acords, totalitzant-ne més de quaranta. El treball en xarxa forma part de les pràctiques estructurals de la cooperativa i mantenim:

 • una intensa participació en estructures de segon grau de l’economia social i solidària (XES, FCTC)
 • una participació continuada en projectes socioempresarials cooperatius (Fem Escala, Opcions de Consum Responsable, CAES, Ona Solar) i de l’àmbit de la finança ètica (CAES, Coop57, Fiare Banca Etica)
 • una política d’acords d’intercooperació com a estratègia de generació simultània de consum del nostre producte i de generació de recursos per la consolidació d’organitzacions, plataformes i col·lectius culturals, comunitaris, cooperatius, socials, etc. 

Save

Eix econòmic

Compte de pèrdues i guanys
La consolidació de la tendència positiva del compte de resultats i reestructuració del balanç per encarar les necessitats financeres d’una fase de creixement és la fita més destacable de l’exercici 2016 pel que fa a funcionament econòmic.

Creem i ajustem productes asseguradors a les necessitats dels nostres clients. Oferim productes creats amb les companyies, especialitzats, per a les energies renovables, les activitats socioeducatives, el món associatiu… Hem contribuït a la creació i la difusió de l’assegurança ètica i solidària, mitjançant la certificació Ethsi. Hem promogut les xarxes i organitzacions de consum responsable. Hem fet accions pedagògiques sobre les assegurances i les finances ètiques en el món de l’ensenyament, la cultura popular…

2016 2015
OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negoci
765.865,15
2. Variació exist. I treballs en curs
0
3.Treballs realitzats per l’immob. Intangible
0
5. Altres ingressos d’explotació
7.580,35
6. Despeses de personal
-426.752,30
8. Altres despeses d’explotació
-278.768,88
9. Amortització de l’immobilitzat
-34.090,97
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ
33.833,35
13. Ingressos financers
398,62
14. Despeses financeres
-5.030,43
RESULTAT FINANCER
-4.631,81
RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS
29.201,54
18. Impostos sobre beneficis
852
RESULTAT DE L’EXERCICI
20. Dotació fons d’educació i formació
0,00
EXCEDENT DE LA COOPERATIVA

 

Eix ambiental

Tenim un pla de gestió ambiental pel qual apliquem mesures de reducció de consum de recursos, així com de prevenció i reducció de residus. Tenim acords amb entitats com +Opcions consum responsable, SomMobilitat, FemEscala, SomEnergia l’activitat de les quals promou la conscienciació social cap a la sostenibilitat mediambiental i la configuració d’alternatives viables en el camp de l’energia elèctrica, la mobilitat, el consum, l’habitatge… Donem un servei de gestió i assessorament integral d’assegurances, per a projectes d’energies renovables.

Hem seguit fent recollida selectiva de paper, cartró i plàstic. També hem recollit el vidre corresponent a l’espai del menjador, i hem seguit separant la matèria orgànica. Així mateix, hem gestionat de manera adequada i sostenible els residus especials: tòners, piles, fluorescents, etc. Save

El balanç social de la XES

El projecte Arç anualment elabora cada any el Balanç Social de la Xarxa d’Economia Solidària (XES). Es tracta d’un document que descriu i mesura les aportacions socials, laborals, professionals i ecològiques fetes per l’organització al llarg d’un exercici i que serveix, alhora, per difondre la responsabilitat social de l’Economia solidària també globalment en el sector.